Algemene voorwaarden

Voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

campingsportamsterdam.nl: de onderneming die onder de handelsnaam Campingsport Amsterdam gedreven wordt is gevestigd te Amsterdam, winkelhoudende aan de Jan van Galenstraat 271, 1056 BZ, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel te Amsterdam, Nummer: 33127884 Bankrekening 86.41.28.711 t.n.v. campingsportamsterdam.nl

Ontvangstbevestiging: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.

Product: het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen campingsportamsterdam.nl en jou door of via campingsportamsterdam.nl binnen een overeengekomen termijn aan jou geleverd dienen te worden, waarvoor je een bepaalde prijs dient te betalen.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van campingsportamsterdam.nl gesloten worden en waarbij campingsportamsterdam.nl partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden.
Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen jou en campingsportamsterdam.nl middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteer je uitdrukkelijk deze Voorwaarden.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door campingsportamsterdam.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van campingsportamsterdam.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door campingsportamsterdam.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4 campingsportamsterdam.nl heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. Aanbiedingen / Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van campingsportamsterdam.nl zijn vrijblijvend, totdat je de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen.
Indien campingsportamsterdam.nl de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij je hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen.
Je hebt in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan campingsportamsterdam.nl te melden.

3.2 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product dat door jou gekocht is en het aantal door jou gekochte producten;
(b) de prijs van het product;
(c) je naam, klantnummer, woonadres, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en), factuuradres (indien anders dan je woonadres en/of afleveradres), je e-mailadres en je telefoonnummer;
(d) het bestelnummer van de overeenkomst;

3.3 De overeenkomst bevat alle tussen jou en campingsportamsterdam.nl gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen jou en campingsportamsterdam.nl.

3.4 De administratie van campingsportamsterdam.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou aan campingsportamsterdam.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door campingsportamsterdam.nl verrichtte leveringen.
campingsportamsterdam.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
Door het accepteren van de voorwaarden erken je dit eveneens.

4. Transport en -kosten

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
Per bestelling wordt een bijdrage in rekening gebracht.
De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de gekozen manier van aflevering.
Deze kosten worden duidelijk vermeld in de winkel en kunnen gewijzigd worden.

4.2 Het risico tijdens het transport van het door jou bestelde product is voor campingsportamsterdam.nl.
Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op jou over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door campingsportamsterdam.nl kunnen worden uitgesloten.

5. Levertijd

5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen jou en campingsportamsterdam.nl.
De door campingsportamsterdam.nl opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door campingsportamsterdam.nl overschreden wordt, zal campingsportamsterdam.nl je hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen.
In dat geval heb je de bevoegdheid om de overeenkomst met campingsportamsterdam.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan campingsportamsterdam.nl te melden.

6. Afkoelingsperiode

6.1 Nadat je het door jou bestelde product hebt ontvangen, heb je de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met campingsportamsterdam.nl te ontbinden.
Je hoeft hiervoor geen reden op te geven.
Denk er wel aan dat de verpakkingen ongeopend moeten zijn.

6.2 Indien je de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dien je dit vooraf schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan campingsportamsterdam.nl te melden.
Je moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen.

6.3 De betalingen die je hebt verricht op het moment dat je de overeenkomst met campingsportamsterdam.nl ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal campingsportamsterdam.nl binnen 14 dagen nadat campingsportamsterdam.nl het door jou geretourneerde product heeft ontvangen, aan je terugbetalen.

6.4 Campingsportamsterdam.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door jouw schuld (anders dan die van campingsportamsterdam.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.

6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van campingsportamsterdam.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van jou te wijten is of anderszins voor jouw risico komt, zal campingsportamsterdam.nl je hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen.
campingsportamsterdam.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan jou terug te betalen bedrag in te houden.

7. Niet goed, geld terug

7.1 Alle producten worden gecontroleerd voor het versturen.
Mocht er toch iets niet goed zijn dan kun je campingsportamsterdam.nl binnen 24 uur na levering schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product.

7.2 Als je een product terug stuurt dan moet je zelf de kosten van verzending betalen.

8. Garanties

8.1 Op de door campingsportamsterdam.nl geleverde producten bestaat een garantie.
Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt.
Deze garantie tast jouw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

9. Klachten

9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door campingsportamsterdam.nl serieus in behandeling worden genomen.

9.2 Je dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van campingsportamsterdam.nl (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden).

9.3 Campingsportamsterdam.nl zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen.
campingsportamsterdam.nl zal je hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

10. Privacy

10.1 Campingsportamsterdam.nl zal jouw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.
Deze bestanden zullen worden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (de huidige Registratiekamer).

10.2 Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens is het door campingsportamsterdam.nl kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met je is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan jou persoonlijk gerichte aanbiedingen.
Hiertoe kunnen jouw gegevens aan derden worden verstrekt.

10.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die je invult in het bestelformulier wanneer je een product bestelt of hebt besteld.

10.4 Door het aangaan van een overeenkomst met campingsportamsterdam.nl waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleen je uitdrukkelijke toestemming aan campingsportamsterdam.nl voor het doen van aan jou persoonlijk gerichte aanbiedingen, alsmede het hiertoe aan derden verstrekken van jouw persoonsgegevens.

10.5 Indien je geen prijs stelt op het door of namens campingsportamsterdam.nl doen van aan jou persoonlijk gerichte aanbiedingen, kun je dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan campingsportamsterdam.nl laten weten.
Campingsportamsterdam.nl zal in al zijn aan jou persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar je kunt laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen.
Campingsportamsterdam.nl zal deze verwerking van jouw persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, alsmede jouw persoonsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren (voor gebruik voor statisch onderzoek door of ten behoeve van campingsportamsterdam.nl).

10.6 Je kunt je persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan campingsportamsterdam.nl te richten.
Campingsportamsterdam.nl zal je dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van jouw bij campingsportamsterdam.nl aanwezige persoonsgegevens.
Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dien je dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan campingsportamsterdam.nl te melden, waarbij je aangeeft dat jouw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden.
Indien je wenst dat jouw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geef je in je bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van jouw persoonsgegevens aan.
Campingsportamsterdam.nl zal in alle gevallen jouw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij campingsportamsterdam.nl hiertoe niet in staat is.
In dat geval zal campingsportamsterdam.nl jouw persoonsgegevens uit zijn bestand(en) verwijderen.
Campingsportamsterdam.nl zal eventuele derden, aan wie jouw persoonsgegevens zijn verstrekt, opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van jouw persoonsgegevens over te nemen.

11. Klantenservice van campingsportamsterdam.nl

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met: Campingsportamsterdam.nl.

E-mail: info@campingsportamsterdam.nl

12. Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen

12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met campingsportamsterdam.nl is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Indien er een geschil ontstaat tussen jou en campingsportamsterdam.nl naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen jou en campingsportamsterdam.nl, kun je campingsportamsterdam.nl verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo’n bemiddeling niet rechtvaardigt.

12.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 12.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Amsterdam bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij je binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan campingsportamsterdam.nl meldt hiertegen bezwaar te hebben.
In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Indien Campingsport Amsterdam aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Campingsport Amsterdam te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.2 Campingsport Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.3 Campingsport Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor de schade ten gevolge van afgekeurde stoffen op of in de zaak, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst.

13.4 Campingsport Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door Koper of een derde.

13.5 Koper vrijwaart Campingsport Amsterdam voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan Koper toerekenbaar is.

13.6 Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is Campingsport Amsterdam nimmer aansprakelijk.

13.7 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Campingsport Amsterdam nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Campingsport Amsterdam bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Campingsport Amsterdam steeds de bedoeling van Koper als leidraad en uitgangspunt neemt.

13.8 Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan Koper Campingsport Amsterdam niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade.

13.9 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Campingsport Amsterdam of zijn ondergeschikten.